ระบบข้อมูลสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เปิดให้บริการระบบข้อมูลสมาชิก More »

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกดั ดูงาน More »

๑๐๐ ปีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัดร่วมงาน๑๐๐ ปีสหกรณ์ More »

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 59

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27/2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 14/2559 มีมติเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2559 More »

แผนผังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

เนื่องจาก ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัด ที่โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ได้จัดการให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ปีนี้ได้แบ่งโซนการประชุมและโซนการการเลือกตั้งแยกจากกัน More »

 

ประกาศข่าว

ดูประกาศย้อนหลัง  ดาวน์โหลดเอกสาร

 25/05/60    ระกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ย ฉบับที่ 8 / 2560
24/05/60     ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 8 /2560
02/05/60    ประชาสัมพันธืรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออทมทรัพย์สาธารณสุขไทย
05/06 /60   เชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัด (สส.ชย.) ประจำปี 59
2
8/06/60    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)
2
2/07/60     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัด  ประกาศหยุดทำการ  1 วัน  ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
27/07/60    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัด ประกาศรับสมัครการขอรับทุนบุตรสมาชิกประจำปี 2560         โหลดใบสมัคร
3
1 /08 /60  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2560

 

เปิดให้บริการระบบสารสนเทศข้อมูลสมาชิกแบบ ออนไลน์ (i-coop)

22-12-2557 16-17-12

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของสมาชิก ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลการกู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ภาระค้ำประกัน ใบเสร็จและรายละเอียด โดยการใช้งานครั้งแรกให้ใช้ เลขประจำตัวสมาชิก 6 หลัก เป็น username และใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็น password หลังจากนั้นระบบจะให้เปลี่ยน password ใหม่ พร้อมทั้งกรอก email เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

คลิกเข้าใช้งาน i-coop