ระบบข้อมูลสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เปิดให้บริการระบบข้อมูลสมาชิก More »

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกดั ดูงาน More »

๑๐๐ ปีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัดร่วมงาน๑๐๐ ปีสหกรณ์ More »

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 59

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27/2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 14/2559 มีมติเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2559 More »

สวัสดิการ

ให้ปันผล และสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง More »

 

แจ้งทำหลักประกันสำหรับผู้ทำสัญญาเงินกู้เดือน ตค.59

แจ้งสมาชิกที่จะทำสัญญาเงินกู้ วันที่ 26 – 27  ตุลาคม 2559
ให้เตรียมเอกสารเพื่อทำหลักประกันเงินกู้ ไปพร้อม

ดาวโหลดรายชื่อผู้ทำสัญญาเงินกู้

ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560

เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ  จำกัด  ชุดที่  27/2559จำนวนหนึ่งในสองคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ   7   คน ประธานกรรมการ 1 คน ได้ครบวาระตำแหน่งตามมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ  จำกัด  พ.ศ.2553  ข้อ  73  และข้อ 103  ผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  27/2559  ครั้งที่  18/2559  วันที่  6  กันยายน  2559  มีมติให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ   ชุดที่  28/2560

 ดังต่อไปนี้

รับสมัครประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ปีการเงิน 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  27/2559    ครั้งที่  18/2559  วันที่  6  กันยายน  2559   มีมติให้ประกาศรับสมัครประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง     เพื่อรับสมัครประธานกรรมการ   กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปีการเงิน  2560  และทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน  2559

รายละเอียดดังนี้

รับสมัครการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี59

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ  จำกัด  พ.ศ. 2553ข้อ  80
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.  2557
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่   27/2559   เมื่อวันที่   25   มิถุนายน  2559  ครั้งที่   14/2559  มีมติเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2559  ดังรายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นขอรับทุนดังต่อไปนี้
โหลดเอกสาร

 

ประกาศรายชื่อผลการจับฉลากคัดเลือกรับทุนฯ (ข้อมูล 10 สิงหาคม 59)
อนุบาล 1-3
ประถม1-3
ประถม4-6
มัธยม1-3
มัธยม 4-6
อนุปริญา- ป.ตรี

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาคม (กสธท.) ใหม่

สหกรณ์ฯ ส่งใบสมัครกองทุนสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กสธท.)  ใหม่

คลิกรายละเอียดใบสมัครกองทุนสวัสดิการฯ กสธท.

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สส.ชสอ.

สหกรณ์ฯ ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สส.ชสอ.

คลิกดูรายละเอียดแบบฟอร์มสมัคร สส.ชสอ.

ใบสมัคร สส.ชสอ.

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ที่มีความประสงค์สมัคร สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์  สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สามารถ Download ได้ที่นี่
[Download]

ใบสมัคร สส.ธท.

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ที่มีความประสงค์สมัคร สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.) สามารถ Download ได้ที่นี่
[Download]

แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจำกัด

27-2-2558 9-59-56

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด ชุดที่ 26/2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร คำขอกู้เงินแบบใหม่ สมาชิกท่านใดประสงค์จะกู้เงินให้ใช้เอกสารใหม่ ดังนี้
1. คำขอกู้เงินสามัญ
2. คำขอกู้เงินพิเศษ
ใบสมัคร
1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ

เปิดให้บริการระบบสารสนเทศข้อมูลสมาชิกแบบ ออนไลน์ (i-coop)

22-12-2557 16-17-12

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของสมาชิก ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลการกู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ภาระค้ำประกัน ใบเสร็จและรายละเอียด โดยการใช้งานครั้งแรกให้ใช้ เลขประจำตัวสมาชิก 6 หลัก เป็น username และใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็น password หลังจากนั้นระบบจะให้เปลี่ยน password ใหม่ พร้อมทั้งกรอก email เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

คลิกเข้าใช้งาน i-coop