ระบบข้อมูลสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เปิดให้บริการระบบข้อมูลสมาชิก More »

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกดั ดูงาน More »

๑๐๐ ปีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัดร่วมงาน๑๐๐ ปีสหกรณ์ More »

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 59

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27/2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 14/2559 มีมติเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2559 More »

แผนผังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

เนื่องจาก ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัด ที่โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ได้จัดการให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ปีนี้ได้แบ่งโซนการประชุมและโซนการการเลือกตั้งแยกจากกัน More »

 

ประกาศข่าว

ประชุมกรรมการสหกรณ์ประจำเดือน เมษายน 2560   คลิกภาพ
ารยื่นกู้มีขั้นตอนแบบใหม่     รายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ     แบบฟอร์ม
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ.2560   รายละเอียด
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคาระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท)   ตรวจสอบ
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคาระห์สมาชิกสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ชสอ.)    ตรวจสอบ
แจ้งสมาชิกที่ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่แจ้งสหกรณ์  นำหลักฐานการโอนแจ้งสหกรณ์ด่วน    เงินรอตรวจสอบ มีค 60
แจ้งสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินประจำเดือนเมษายน 60 เข้าทำสัญญากุ้เงิน วันที่ 26-27 เมษายน 60 เวลา 08.30-16.30 น
แจ้งสมาชิกที่ทำฌาปนกิจ สสธท,สส.ชสอ,กสธท,สสชย  สามารถไปรับสมุดพักเงินเพื่อนำฝากฌาปนกิจได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 60 เป็นต้นไป [สมุด]
แจ้งสมาชิกทราบสหกรณ์หยุดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากเป็นแรงงาน
แจ้งประกาศ การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ใบเสนอข้อมูล
ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  (สสธท.) รอบที่ 5/2560    รายละเอียด
ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ชสอ.) กรณีพิเศษ    รายละเอียด
ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ชสอ.)  รอบที่ 7 /2560    รายละเอียด
แจ้งสมาชิกอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์ตัวสมาชิก ด่วน   แบบฟอร์ม

 

เปิดให้บริการระบบสารสนเทศข้อมูลสมาชิกแบบ ออนไลน์ (i-coop)

22-12-2557 16-17-12

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของสมาชิก ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลการกู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ภาระค้ำประกัน ใบเสร็จและรายละเอียด โดยการใช้งานครั้งแรกให้ใช้ เลขประจำตัวสมาชิก 6 หลัก เป็น username และใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็น password หลังจากนั้นระบบจะให้เปลี่ยน password ใหม่ พร้อมทั้งกรอก email เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

คลิกเข้าใช้งาน i-coop