งานสินเชื่อ

งานให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก

ประกาศ กำหนดดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560

การให้กู้มี 3 ประเภท
1. กู้สามัญ    ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
2. กู้พิเศษ      ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
3. กู้ฉุกเฉิน   ยื่นเอกสารได้ทุกวัน   จ่ายเงินทุกวันไม่เกิน 18.00 น.

*** หมายเหตุ
– ยื่นเอกสารเงินกู้ฉุกเฉินภายในเวลา 13.00 น. จะได้รับเงินกู้ภายในวันนั้น

เอกสารการยื่นกู้ประเภทสามัญและกู้พิเศษต้องยื่นเอกสารทั้งหมดทั้งผู้ขอกู้และผู้ค้ำประกันตามวันเวลาดังกล่าว (ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)
สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่เมนู แบบฟอร์มเอกสาร

พิจารณากู้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1.) กู้สามัญ
1.1 เป็นสมาชิก 1-3 ปี กู้ได้ 75 เท่า
.     เป็นสมาชิก 3-5 ปี กู้ได้ 85 เท่า
.     เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ 100 เท่า แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาท
1.2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75
1.3 ชำระคืนสูงสุดภายใน 250 งวด หรือภายในอายุไม่เกิน 75 ปี ต้องมีหุ้น 15% ของยอดกู้
1.4 รวมหักแล้วต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 10%
*** หมายเหตุ
– กู้สามัญ ส่งชำระครบ 6 งวด กู้ใหม่ได้

(2.) กู้พิเศษ : กู้เคหะ กู้หุ้นตนเอง กู้ลงทุนประกอบอาชีพ
2.1 กู้เพื่อการเคหะ 3,500,000 บาท
2.2 จดจำนองหลักทรัพย์กับสหกรณ์มูลค่าหลักทรัพย์ 80%
2.3 มีคนค้ำประกัน 2 คน
2.4 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.75
*** หมายเหตุ
– กู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ ชำระไม่เกิน 100 งวด โดยมีผู้ค้ำประกัน 2 คน และมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
(3.) กู้ฉุกเฉิน
3.1 กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
3.2 ชำระคืนภายใน 100 งวด
3.3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75
– กู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 แสนบาท ชำระคืนไม่เกิน 100 งวด
หลักประกันเงินกู้
1. ต้องมีหุ้นอย่างน้อย 10% ของยอดวงเงินกู้
2. ต้องมีจำนวนผู้ค้ำประกันตามเกณท์วงเงินกู้
2.1  วงเงินกู้ไม่เกิน  900,000 บาท  บุคคลค้ำประกัน 1 คน
2.2 วงเงินกู้ไม่เกิน  1,800,000 บาท  บุคคลค้ำประกัน 2 คน
2.3 วงเงินกู้ไม่เกิน  2,700,000, บาท  บุคคลค้ำประกัน 3 คน
2.4 วงเงินกู้  2,700,000, บาท  ขึ้นไป  บุคคลค้ำประกัน 4 คน
3. ต้องเป็นสมาชิก ฌกส.สป. , สสธท. , สส.ชสอ.
4. ต้องฝากเกษียณอุ่นใจร้อยละ 1 ของเงินเดือน
การยื่นกู้จะต้องมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 % ของยอดเงินกู้  และเมื่อหักชำระหนี้แล้วเงินเดือนคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 10% ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน