บริการสินเชื่อ

งานให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก


การบริการเงินกู้มี 4 ประเภท

1. เงินกู้ฉุกเฉิน   // ยื่นเอกสารได้ทุกวัน (ชำระไม่เกิน 12 งวด)
2. เงินกู้สามัญ   // ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
3. เงินกู้พิเศษ   // ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
4.เงินกู้เพื่อการอเนกประสงค์ // ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน


หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก  <– คลิก

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก พ.ศ.2564   <– คลิก

ระเบียบเงินกู้เพื่อการอเนกประสงค์  < — คลิก