ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
379/114ก. ถนน.โนนม่วง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-822005 โทรสาร 044-818006
E-mail : cpph.coop@gmail.com

( ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเดิม ตรงข้ามโรงเรียนสตรีชัยภูมิ )

 

คณะเจ้าหน้าที่