ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
379/114ก. ถนน.โนนม่วง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-822005 โทรสาร 044-818006
E-mail : cypph_co-op@hotmail.com , cpph.coop@gmail.com 

( ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเดิม ตรงข้ามโรงเรียนสตรีชัยภูมิ )

 

คณะเจ้าหน้าที่