ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด

– รับสมัครการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2562
– กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562  (ประกาศ 5 ก.ค. 62)
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก (ประกาศ 18 ส.ค. 60)
–  แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ปีการเงิน 2561
–  แผนปฎิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จากัด ปีการเงนิ 2561 
รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ ฉบับที่ 5/2561
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินรับรองสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล
งบทดลอง พฤษภาคม 61
– งบทดลอง มิถุนายน  61
ประกาศหยุดทำการ 1 วัน   
– ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกตรวจสอบเงินโอนเข้า บัญชี สหกรณ์แต่ไม่ได้แจ้งหลักฐานต่อ จนท.สหกรณ์ประกาศ 25 ส.ค.2561
–  ประกาศผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ ประจำปี 2560  รายละอียด
– ประกาศผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ ประจำปี 2561    ประกาศ 1 ตค.2561
ระดับ  อนุบาล  1-3
ประถม   1-3
ประถม   4-6
มัธยม     1-3
มัธยม     4-6
อนุปริญญา/ปริญญา
รายชื่อคณะกรรมพิจารณาทุน
รายชื่อสมาชิกที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอรับทุนทุกระดับ
ภาพการจับฉลาก
-ประกาศย้ายสถานที่ทำการใหม่  รายละเอียด  ประกาศ 8 ตุลาคม 61
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/2562   รายละเอียด  ประกาศ 6 พฤศจิกายน 61
-คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ประจำปี 2562  รายละเอียด  ประกาศ 6 พฤศจิกายน 61
-คำสั่งแต่งตั่งคณะทำงานบริหารจัดการงานฌาปนกิจสงเคราะห์  รายละเอียด  ประกาศ 6 พฤศจิกายน 61