ระเบียบ-ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
คลิก Download ฉบับเต็ม

ข้อบังคับ

– ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด  (ฉบับถือใช้ปัจจุบัน)

– หมวด 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
– หมวด 2 วัตถุประสงค์
– หมวด 3 ทุน
– หมวด 4 การดำเนินการ
– หมวด 5 สมาชิก
– หมวด 6 สมาชิกสมทบ
– หมวด 7 การประชุมใหญ่
– หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ
– หมวด 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
– หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
– หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
– หมวด 12 ข้อเบ็ดเตล็ด
– บทเฉพาะกาล

– บันทึกผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
– แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
– แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ
1. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 2554
2. ว่าด้วยการพัสดุ 2554
3. ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสารของสหกรณ์ 2554
4. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 2554
5. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ 2554
6. ว่าด้วยหุ้น 2554
7. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ 2554
8. ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง 2554
8. ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง แก้ไข 2556
9. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 2554
10. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 2554
11. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิก 2554
12. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2554
13. ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  2554
14. ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  2554
15. ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  2554
16. ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2554
17. ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  2554
18. ว่าด้วยการให้กู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อโครงการจัดสวัสดิการเพื่อจัดซื้อสิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ  2554
19. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  2555
19. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  2557
20. ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์  2555
21. ว่าด้วยสวัสดิการของขวัญวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก  2555
22. ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  2556
23. ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  2556
24. ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์  2556
25. ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์เกษียณอุ่นใจ  2556
26. ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อ สส.ธท และ สส.ชสอ.  2556
27. ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก  2556
28. ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก  2556
29. ว่าด้วยการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  2557
30. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  2557
31. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์  2557
32. ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย  2557