ระเบียบ-ข้อบังคับ


ข้อบังคับ ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด


ข้อบังคับ

– ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด  (ฉบับถือใช้ปัจจุบัน)

– หมวด 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
– หมวด 2 วัตถุประสงค์
– หมวด 3 ทุน
– หมวด 4 การดำเนินการ
– หมวด 5 สมาชิก
– หมวด 6 สมาชิกสมทบ
– หมวด 7 การประชุมใหญ่
– หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ
– หมวด 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
– หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
– หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
– หมวด 12 ข้อเบ็ดเตล็ด
– บทเฉพาะกาล

– บันทึกผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
– แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
– แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

ระเบียบ
2. ว่าด้วยการพัสดุ 2554
3. ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสารของสหกรณ์ 2554
4. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 2554
5. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ 2554
.
7. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ 2554
8. ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง 2554
8. ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง แก้ไข 2556
9. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 2554
10. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 2554
11. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิก 2554
12. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2554
13. ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  2554
14. ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  2554
15. ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  2554
16. ว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2554
17. ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  2554
18. ว่าด้วยการให้กู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อโครงการจัดสวัสดิการเพื่อจัดซื้อสิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ  2554
19. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  2555
19. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  2557
.
21. ว่าด้วยสวัสดิการของขวัญวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก  2555
22. ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  2556
23. ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  2556
24. ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์  2556
25. ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์เกษียณอุ่นใจ  2556
26. ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อ สส.ธท และ สส.ชสอ.  2556
27. ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก  2556
28. ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก  2556
29. ว่าด้วยการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  2557
.
31. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์  2557
32. ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย  2557