บริการเงินฝาก

มี 2 ประเภท ดังนี้

1. ฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.1 เริ่ม 500 – 2,500,000          อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี
1.2 2,500,001 – 5,000,000      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
1.3 5,000,001 ขึ้นไป                 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี

2. ฝากสะสมทรัพย์
2.1 ฝาก 48 เดือน                       อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี
2.2 ฝาก 60 เดือน                       อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
2.3 ฝากเกษียณอุ่นใจ                 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
2.4 ฝากประกันสินเชื่อ                อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.64)