ออมทรัพย์

รับฝากเงินจากสมาชิก
มี 4 ประเภท ดังนี้
1. ฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.1 เริ่ม 500 – 2,500,000         ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50
1.2 2,500,001 – 5,000,000    ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75
1.3 5,000,001 ขึ้นไป                 ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
2. ฝากสะสมทรัพย์
2.1 ฝาก 48 เดือน                   ดอกเบี้ยร้อยละ 4.25
2.2 ฝาก 60 เดือน                   ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50
3. เงินฝากประกันสินเชื่อ        ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50
4. ฝากเกษียณอุ่นใจ               ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50
คลิกประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์