ออมทรัพย์

รับฝากเงินจากสมาชิก
มี 4 ประเภท ดังนี้
1. ฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.1 เริ่ม 500 – 2,500,000           ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50
1.2 2,500,001 – 5,000,000      ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75
1.3 5,000,001 ขึ้นไป                 ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00

2. ฝากสะสมทรัพย์
2.1 ฝาก 48 เดือน                       ดอกเบี้ยร้อยละ 4.25
2.2 ฝาก 60 เดือน                       ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50

3. ฝากเกษียณอุ่นใจ                    ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50