แบบฟอร์ม เอกสาร

แบบคำร้องการขอรับเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อค้ำประกันสินเชื่อ

 ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี63
– แบบคำร้องเพื่อขอพักชำระหนี้(เงินต้น)   (อัปเดตล่าสุด 31/03/63)

เอกสารประกอบคำขอกู้เงินสามัญ   ( เอกสารตามข้อ 4 – 8 ) ** ไม่สามารถใช้เอกสารเก่าที่เคยเซ็นแล้ว มาถ่ายเอกสารเพื่อเซ็นใหม่ได้ **

หนังสือมอบอำนาจ  ( ใช้แนบกับบัตรประชาชน)

 

แบบคำขอกู้

– คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  (ใหม่ อัปเดต 01/03/64)  **เริ่มใช้ 2 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

– คำขอกู้เงินสามัญ (ใหม่ อัปเดต 26/06/62)   ( เอกสารตามข้อ 4 – 8 ) ** ไม่สามารถใช้เอกสารเก่าที่เคยเซ็นแล้ว มาถ่ายเอกสารเพื่อเซ็นใหม่ได้ ** 

 

– คำขอกู้เงินพิเศษ (ใหม่)

– คำขอดำเนินเรื่องต่างๆ

– สัญญาจำนำ
– ใบมอบฉันทะ
– ใบสมัครสมาชิกสามัญ (ใหม่ อัปเดต 11/01/2564)
– ใบสมัครสมาชิกสมทบ (ใหม่)
– หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หลักประกันต่างๆ

ใบสมัครสสธท.(ใหม่) (ใหม่ อัปเดต 01/04/64)
– ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (ใหม่)

– ใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ.(ใหม่) (ใหม่ อัปเดต 07/05/63)  ** โปรดประทับตราโรงพยาบาลของรัฐ **

ใบสมัคร สส.ชย (ใหม่)
ใบสมัคร กสธท. (ใหม่ เริ่มใช้ 01/09/63)

ใบรับรองแพทย์ กสธท. (ใหม่ เริ่มใช้ 01/09/63)

แบบฟอร์มแนบท้าย สำหรับคนค้ำประกัน (เพิ่มเติม)

หนังสือยินยอมให้หักเงินได้ชำระหนี้

แบบบันทึกข้อความ/คำร้องต่างๆ   รายละเอียด
แบบคำร้องการลดส่งหุ้น และบันทึกแนบท้ายสัญญา  แบบฟอร์ม