แบบฟอร์ม เอกสาร


เงินกู้เพื่อการอเนกประสงค์ (ใหม่ อัปเดต 18/05/64)

แบบคำขอกู้อเนกประสงค์

หนังสือสัญญาเงินกู้อเนกประสงค์

หนังสือค้ำประกันการเงินกู้อเนกประสงค์

เอกสารแนบประกอบของผู้กู้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย

หมายเหตุ : กรณีมีคนค้ำประกัน ให้เตรียมเอกสารของผู้ค้ำกันด้วย (1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน)


เงินกู้สามัญ (ใหม่ อัปเดต 18/05/64)

แบบคำขอกู้สามัญ

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ

หนังสือยินยอม (ล่าสุด) 2564 – ผู้กู้  (ใช้ 3 ชุด)

หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์

หนังสือค้ำประกัน-เงินกู้สามัญ

บัตรแสดงตัวอย่างลายมือชื่อ

เอกสารประกอบคำขอกู้เงินสามัญ  ( เอกสารตามข้อ 4 – 8 ) ไม่สามารถใช้สำเนาเอกสารที่เคยเซ็นแล้ว มาเซ็นใหม่ได้


เงินกู้ฉุกเฉิน (ใหม่ อัปเดต 01/03/64) 

คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เอกสารแนบประกอบของผู้กู้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย


เงินกู้พิเศษ (ใหม่ อัปเดต 18/05/64)

แบบคำขอกู้พิเศษ

หนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษ

หนังสือยินยอม (ล่าสุด) 2564 – ผู้กู้ (ใช้ 3 ชุด)

หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์

หนังสือค้ำประกัน-เงินกู้พิเศษ


ใบสมัครสมาชิก

– ใบสมัครสมาชิกสามัญ (อัปเดต 11/01/2564)
– ใบสมัครสมาชิกสมทบ


คำขอดำเนินเรื่องต่างๆ

– คำขอดำเนินเรื่องต่างๆ


– หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
แบบคำร้องการขอรับเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อค้ำประกันสินเชื่อ

หนังสือมอบอำนาจ  ( ใช้แนบกับบัตรประชาชน)

– สัญญาจำนำ
– ใบมอบฉันทะ


หลักประกันต่างๆ

ใบสมัครสสธท.(ใหม่) (อัปเดต 01/04/64)


ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.

ปล.** ใบรับรองแพทย์ โปรดประทับตราโรงพยาบาลของรัฐ **


ใบสมัคร สส.ชย (ใหม่)


ใบสมัคร กสธท. (เริ่มใช้ 01/09/63)

ใบรับรองแพทย์ กสธท. (เริ่มใช้ 01/09/63)


แบบฟอร์มแนบท้าย สำหรับคนค้ำประกัน (เพิ่มเติม)

หนังสือยินยอมให้หักเงินได้ชำระหนี้

แบบบันทึกข้อความ/คำร้องต่างๆ   รายละเอียด
แบบคำร้องการลดส่งหุ้น และบันทึกแนบท้ายสัญญา  แบบฟอร์ม