สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ได้จัดทำโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 19 เม.ย. 61 ซึ่งมีแผนดังนี้