ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการเงิน 2561

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29/2561 ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้มีมติประกาษรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการเงิน 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คลิก รายละเอียด