ประกาศเรื่อง การหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด

เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 และขออภัยในความไม่สะดวกท่านสมาชิกหรือผู้ที่มาติดต่อสหกรณ์ในวันดังกล่าว

ประกาศหยุดทำการ