แจ้งสมาชิกตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ด่วน

เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
แต่สมาชิกไม่ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินกับ จนท. สหกรณ์ฯ
ขอให้สมาชิกที่โอนเงินตาามรายละเอียดดังกล่าว ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินกับ จนท.สหกรณ์ด่วน

เชครายละเอียดเงินรอตรวจสอบ