ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เรื่อง รับสมัครประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 และทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2561 ผู้สนใจยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

คลิกดูรายละเอียด