ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
– ประธานกรรมการ 1 คน
– กรรมการดำเนินการ 7 คน
– ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด

วันและสถานที่เลือกตั้ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ประกาศรับสมัคร ประธานกรรมการดำเนินการ
ประกาศรับสมัคร กรรมการดำเนินการ
ประกาศรับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ