ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เงินกู้แก่สมาชิก

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท จาก 5.75 เป็น 6.00 สมาชิกที่ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ต้องส่งชำระไม่เกิน 250 งวด นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
ประกาศปรับดอกเบี้ยเงินกู้ 62