ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด

เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินกิจการชุดที่ 30/2562

ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 10/2562 อนุมัติให้สหกรณ์ฯจัดประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและวิเคราะห์ทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563

ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการดำเนินการ

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ วิทยากร และสมาชิก แต่เนื่องจากวันประชุมดังกล่าว เป็นวันทำการ ดั้งนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิจำกัด จึงขอประกาศหยุดทำการสหกรณ์ฯ และขออภัยใรการให้บริการแก่สมาชิกในวันดังกล่าว

 

คลิกเพื่อดูประกาศแนบ –> ประกาศหยุดทำการ