การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุขชัยภูมิ จำกัด เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด พ.ศ. 2553 ข้อ 80 (8) และข้อ 108 (3)

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 30/2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯ จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านระเบียบแนบ –> ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562