แจ้งสมาชิกตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

              เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ

แต่สมาชิกไม่ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ขอให้สมาชิกที่โอนเงินตามรายละเอียดดังกล่าว ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

 

ตรวจสอบรายละเอียดเงินรอตรวจสอบ  <– คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ