ประกาศ แจ้งสมาชิกตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ด่วน

เนื่องด้วยมติที่ประชุมใหญ่ ปี 2562 อนุมัติให้นำเงินรอตรวจสอบปี 2556 – 2557 จำนวน 13 รายการ เป็นจำนวนเงิน 70,233 บาท (ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้) เข้าทุนสำรอง

ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบ หากสงสัยว่ายอดเงินโอนใดเป็นการทำรายการของท่าน ขอให้ท่านแจ้งมายังสหกรณ์ พร้อมหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประกาศเงินรอตรวจสอบ  <— คลิกดูเอกสารแนบ

เงินรอตรวจสอบด่วน        <— คลิกดูเอกสารแนบ