ประกาศ หยุดทำการในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563

เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จากัด โดยคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 31/2563

ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 4/2563 อนุมัติให้สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมและศึกษา ดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาว

ด้วยหลักธรรมภิบาล ประจาปี 2563 ระหว่างวันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

ประกาศหยุดทำการ  <—- คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ