แจ้งสมาชิกเรื่อง การรับเงินกู้อเนกประสงค์ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย

     


       สมาชิกที่ยื่นกู้อเนกประสงค์ในเดือน สิงหาคม 2564 ต้องนำบัตร ATM ของธ.กรุงไทย

 ไปรับเงินกู้อเนกประสงค์ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทยได้ เวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป    

 

       สมาชิกที่ยื่นกู้อเนกประสงค์มาก่อนหน้านี้ สามารถกดรับเงินกู้ได้ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป   

   

       โดยนำบัตร ATM ของธ.กรุงไทย ที่แจ้งเลขที่บัญชีไว้กับสหกรณ์ฯ ไปทำการรับเงินกู้ผ่านตู้ ATM

  ธ.กรุงไทย ตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ท้ายประกาศ

                                                             จึงขอประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน


 ขั้นตอนการรับเงินกู้อเนกประสงค์ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย    <– คลิก