เกี่ยวกับสหกรณ์

วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด มีการบริการจัดการที่เป็นเลิศ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2560”

วัฒนธรรมองค์กร
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริการ ใฝ่รู้คู่คุณธรรม มีธรรมาภิบาล

ประวัติ
ผู้ก่อตั้งโดย นพ. ธงไชย กาญจโนภาส ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในขณะนั้น    พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างพร้อมกันประชุมขอจัดตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2533 ด้วยสมาชิกเริ่มต้นที่ 746 คน เลขทะเบียนที่ อ. 004533  มีเจ้าหน้าที่อยู่ 2 คน ดั้งเดิมสหกรณ์ตั้งอยู่ที่อาคารที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น  3,876,010  บาท   จากวันนั้นมาจวบจนปัจจุบันนี้สหกรณ์มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์  มีคณะกรรมการ ชุดที่ 19/2551 โดย นายประสิทธิ์  คงนาวัง เป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งฝ่ายจัดการเจ้าหน้าที่ 6 คน ข้อมูลแสดง ณ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นี้มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น  839,948,721.91 บาท  มีจำนวนสมาชิก 1799 คน จะเห็นได้ว่ามีความเจริญเติบโตขึ้นได้เป็นลำดับ  จนมีสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่อาคารพาณิชย์เลขที่ 171/13 ที่ข้างห้างโลตัสชัยภูมิ  ย้ายมาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2548  ด้านความเจริญแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเห็นได้จากว่ามีความสามารถที่จะจัดประชุมใหญ่ได้ทุก ๆ ปี จัดสรรจ่ายเงินทุน และเงินปันผล – เฉลี่ยคืน แก่สมาชิกได้มีความเป็นอยู่และพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งเรื่อยมา สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความมั่นคงในการดำรงอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จนได้ผ่านการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2550 เมื่อ 19 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติยิ่งของเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีสมาชิก 2 ประเภท
1. สมาชิสามัญ          2,369 คน
2. สมาชิกสมทบ          407 คน
รวมทั้งสิ้น                 2,776 คน

ภารกิจหลักสหกรณ์
1. ให้สินเชื่อแก่สมาชิก
2. รับฝากเงิน – ส่งเสริมการออม
3. ระดมทุน – หุ้นวาระพิเศษ
4. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม