เกี่ยวกับสหกรณ์

 

วัฒนธรรมองค์กร
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริการ ใฝ่รู้คู่คุณธรรม มีธรรมาภิบาล

ภารกิจหลักสหกรณ์
1. ให้สินเชื่อแก่สมาชิก
2. รับฝากเงิน – ส่งเสริมการออม
3. ระดมทุน – หุ้นวาระพิเศษ
4. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม